- storitve pooblaščenca

 

  Podjetjem, ki jih Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) zavezuje, nudimo storitve pooblaščenca za okolje.


  Kdaj mora podjetje imenovati pooblaščenca za okolje?

  Podjetje mora imeti delovnem ali pogodbenem razmerju najmanj eno osebo, ki je odgovorna za

  opravljanje nalog s področja varstva okolja če:

- je podjetje upravljalec naprave, ki glede na Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo

  onesnaževajne okolja večjega obsega za svoje obratovanje potrebuje okoljevarstveno dovoljenje, ker se

  v njej izvaja dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega,

- je podjetje upravljalec obrata, ki glede na Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih

  posledic spada med obrate večjega ali manjšega tveganja za okolje in zato za svoje obratovanje potrebuje

  okoljevarstveno dovoljenje.

 

  Kakšne so kazni, če se krši zakonodaja?

  Če podjetje nima imenovanega pooblaščenca za okolje, je za prekršek predpisana globa:

- od 20.000 do 40.000 € za pravno osebo,

- od 1.500 do 2.000 € za odgovorno osebo pravne osebe.

 

  Kakšne naloge ima pooblaščenca za varstvo okolja v podjetju?:

- seznanjanje in svetovanje v zvezi s predpisanimi ukrepi varstva okolja pri

  opravljanju njegove dejavnosti,

- dajanje mnenj in predlogov  o ukrepih za zmanjševanje ali preprečevanje

  obremenjevanja okolja,

- sodelovanje pri uvajanju za okolje manj škodljivih postopkov, tehnologij in izdelkov,

- nadzorovanje in skrb za izvajanje predpisanih ukrepov varstva okolja pri

  opravljanju dejavnosti ter poročanje o ugotovljenih pomanjkljivostih,

- zagotavljanje javnosti podatkov o obremenjevanju okolja skladno s tem zakonom,

- seznanjanje zaposlenih o škodljivih vplivih naprave ali obrata na okolje in ukrepih

  za njihovo preprečevanje ali zmanjševanje,

- sodelovanje z osebami, zadolženimi za varnost in zdravje pri delu, požarno varnost

  in svetovalcem za kemikalije,

- sodelovanje pri pripravi načrtov za zaščito in reševanje po predpisih o varstvu pred

  naravnimi in drugimi nesrečami ter

- druge naloge varstva okolja v skladu s pooblastili podjetja.

KOLEKTOR EVT Sistemi d.o.o. | vse pravice pridržane

Spletne strani cLoovis